Program koalície

Vážení spoluobčania,

uchádzame sa o vašu dôveru vo voľbách do mestského zastupiteľsta.

Správať sa ĽUDSKY,
rozhodovať SPRAVODLIVO,
konať MÚDRO,budeme pri napĺňaní našich priorít:

- vytváranie nových pracovných príležitostí, zlepšenie komunikácie medzi mestom a miestnymi podnikateľmi

- bezpečný a dôstojný život starších spoluobčanov, denné centrá (kluby) dôchodcov, zariadenia pre seniorov, univerzita tretieho veku

- zachovanie funkčnej nemocnice

- rozšírenie aktivít pre mladých ľudí – klub mladých ľudí, cykloturistika, skateboard a in-line

- hospodárne, efektívne a transparentné vynakladanie finančných prostriedkov mesta, účinné verejné obstarávania, znovuzavedenie elktronických aukcií

- budovanie parkovacích miest, rekonštrukcia mestských komunikácií a debarierizácia chodníkov, výstavba kruhových križovatiek, obchvatu mesta a rýchlostnej komunikácie

- oživenie spoločenského života v meste, kultúrne programy na námestí a v športových halách, modernizácia kinosály a domu kultúry

- realizácia grantov pre kultúru a šport

- zlepšenie vybavenia základných a materských škôl, využitie školských areálov na športové a voľnočasové aktivity

- aktívna zelená politika

- starostlivosť o mestské časti Malé a Veľké Bedzany

A za samozrejmé považujeme:

- profesionálny chod radnice

- spoľahlivé služby mesta

- zodpovednosť volených predstaviteľov a úradníkov

- ohľaduplnosť a služnosť mestskej polície...

ĎAKUJEME ZA VÁŠ HLAS